Samfunn
Lokalsamfunnet rundt arbeidsplassene betyr mye for arbeidstakerne. Her finner du en liten smakebit på omgivelsene og spillereglene.
 
 
 

Reise til Norge

Det norske tollvesenet har regler innreise til Norge. Dette gjelder blant annet kvoter for innførsel av tobakk og alkohol.

Bolig

Arbeidsplassene er behjelpelig med å skaffe plass å bo. Det tilbys bofellesskap, hybler og småleiligheter.

Grender og bosetning

Både på Hitra og Frøya er bosetningen samlet i små grender. Begge kommunene har sine kommunesenter hvor du finner det meste av butikker, servicefunksjoner og kommunale tjenester.

 

Post, TV og internett

Både TV og internett må det abonneneres på. En del arbeidsplasser har TV i fellesrom og trådløstnternett tilgjengelig. Posten Norge AS har ansvar for postgangen i Norge.

Bil i Norge

Hovedregelen er at en bil eller annet kjøretøy som er registrert i utlandet bare kan brukes av personer som har fast oppholdssted i utlandet eller som har et tidsavgrenset midlertidig opphold i Norge. 

Offentlige etater

Her finner du informasjon om ansvarsområdet til de ulike offentlige etatene som du må forholde deg til når du oppholder deg og jobber i Norge. Her finner du kontaktinformasjon til etatene slik at du kan ta kontakt dersom du har spørsmål.

Nødnummer i Norge

BRANN 110 Politiets nødtelefon på 112. SYKEBIL - ØYEBLIKKELIGHJELP 113

 

Normer og etikk

Normene fungerer som regler vi bør forsøke å leve etter, og knyttes til positive eller negative sanksjoner. Normer inngår i samfunnets etikk og danner grunnlaget for hvilke verdier fellesskapet bygger på.

Politikk og demokrati

Konstitusjonelt monarki med en parlamentarisk styreform. Det norske parlamentet kalles Stortinget. Stortinget har 169 medlemmer. Norge er ikke medlem av Den europeiske Union (EU), men av Det europeiske økonomiske samarbeidet (EØS).

Norskopplæring - språk

Ordningen skal gi utlendinger mulighet til å delta i arbeidslivet. Gjennomført opplæring er en forutsetning for å få bosettingstillatelse (varig opphold) og statsborgerskap.

Politi og lovbrudd

Norge har et statlig politi med ca. 12.000 ansatte, fordelt på 27 politidistrikter. Hvert politidistrikt har flere politistasjoner og lensmannskontor. Det betyr at politiet er til stede i alle lokalsamfunn i hele landet. Politiet skal drive forebyggende